Zaznacz stronę

REGULAMIN ZAJĘĆ SLOW JOGGING ORGANIZOWANYCH

PRZEZ SLOW LIFE PRZESTRZEŃ ROZWOJU ALEKSANDRA JONCZY

 I. Zasady ogólne

 1. Organizatorem zajęć jest SLOW LIFE Przestrzeń Rozwoju Aleksandra Jonczy z siedzibą w Katowicach przy ul. Radockiego 84/18.
 2. Organizator posiada ubezpieczenie OC w wymaganym zakresie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja treści niniejszego regulaminu. Uczestnik, który pojawia się na zajęciach tym samym oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i go akceptuje w całości.

 

II. Zajęcia sportowo-rekreacyjne

 1. Uczestnicy są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach w obuwiu i stroju sportowym dostosowanym do warunków pogodowych.
 2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać Organizatorowi pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach od opiekunów prawnych najdalej w dniu przystąpienia do pierwszych zajęć.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa    w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć  organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 4. Przed przystąpieniem do udziału w zajęciach należy każdorazowo poinformować instruktora o ewentualnej niedyspozycji zdrowotnej. Jeśli uczestnik ma wątpliwości czy jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach powinien skonsultować się z lekarzem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakty zatajone przez uczestnika zajęć w szczególności za zatajenie choroby lub kontuzji. Uczestnik bierze udział w zajęciach na własne ryzyko i nie będzie rościł od Organizatora żadnego odszkodowania lub zadośćuczynienia w przypadku uszczerbku na zdrowiu.
 5. Zajęcia oferowane przez Organizatora mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych i prowadzone są w terenie otwartym, w parkach miejskich lub innych terenach zielonych.
 6. Zajęcia  mogą zostać odwołane w przypadku złej pogody, np. ulewnego deszczu, burzy, śnieżycy, silnego wiatru. Informacje o tym fakcie będą zamieszczane na profilu Facebook firmy,  i dodatkowo przesyłane e-mailem lub smsem -w przypadku uczestników, którzy udostępnią swoje adresy mailowe i telefon. W przypadku odwołania zajęć z powodów leżących po stronie Organizatora lub pogody, karnety ulegają przedłużeniu o jeden tydzień.
 7. Karnet jest ważny 1 miesiąc począwszy od daty pierwszych zajęć, które obejmuje karnet. W przypadkach szczególnych jest możliwość przedłużenia karnetu o 1 tydzień.
 8. W przypadku, gdy Uczestnik opuszcza zajęcia, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. 
 9. Udział w zajęciach jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem Organizatora zamieszczonym na stronie www.olajonczy.pl – karnet jest miesięczny, ważny 30 dni od dnia pierwszych zajęć w ramach karnetu i obejmuje ilość zadeklarowanych wejść/zajęć, tj. dni treningowych wynikających  z grafiku zajęć Organizatora. Uczestnicy mają możliwość wykupienia: KARNETU na 4, 8 zajęć  oraz na treningi indywidualne.
 10. Karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.
 11. Zajęcia odbywają się przez cały rok.
 12. Organizator zastrzega, że zajęcia grupowe odbywają się w przypadku, gdy zbierze się minimum 4 uczestników.
 13. W przypadku rezygnacji z zajęć w porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość znalezienia chętnej osoby na zwalniane miejsce. W tym przypadku będzie możliwy zwrot kwoty za karnet proporcjonalnie do niewykorzystanych wejść.
 14. Uczestnik ponosi zobowiązania finansowe za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy. W tym zniszczenie używanego sprzętu zarówno posiadanego przez Organizatora jak użyczanego przez inne podmioty.

III. RODO

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w deklaracji, w związku z udziałem w w/w zajęciach,                   w związku z realizacją tego programu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977 r. Przyjmuje do wiadomości, że: – administratorem moich danych osobowych jest SLOW LIFE Przestrzeń Rozwoju Aleksandra Jonczy – powyższe dane osobowe będą wykorzystane do celów promocyjnych (związanym z zajęciami i projektami prowadzonymi przez SLOW LIFE Przestrzeń Rozwoju Aleksandra Jonczy) – posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia,         co wiąże się z brakiem udziału w zajęciach.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych    z działaniami SLOW LIFE Przestrzeń Rozwoju Aleksandry Jonczy.
 3. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 04 marca 2020 roku i może ulec zmianie, w takim przypadku Organizator poinformuje o tym fakcie uczestników zajęć.

 

Organizator: SLOW LIFE Przestrzeń Rozwoju Aleksandra Jonczy, dnia 04.03.2020